English

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR UW BELONINGSADVISEUR

 • Mededeling belastingdienst premie werkhervattingskas (whk)
  Binnenkort ontvangt u een mededeling loonheffingen van de belastingdienst met het gedifferentieerde premiepercentage van de Whk. Wij verzoeken u om deze mededeling naar ons te sturen/mailen. Het percentage hierop vermeld is belangrijk voor de loonadministratie van 2016.
 • Premiepercentage wga er
  Bent u als werkgever eigenrisicodrager voor de WGA, dan heeft u bericht gekregen van uw verzekeringsmaatschappij/tussenpersoon over het percentage voor het jaar 2016. Deze berichtgeving en eventueel de polis van deze verzekering ontvangen wij graag. Ook dit percentage is van belang voor de loonadministratie in verband met de inhouding op het loon van de werknemer.

VOORDEELREGELING WORDT PER 1 JANUARI 2016 AFGESCHAFT

In het belastingplan 2016 wordt voorgesteld om de voordeelregel te laten vervallen.
Op eenmalige betalingen zoals het vakantiegeld kan alleen nog maar de tabel voor de bijzondere beloningen worden toegepast. Dit heeft als gevolg dat de netto uitkering van een eenmalige betaling lager kan zijn maar ook dat er minder kans bestaat op nabetaling van inkomstenbelasting.

SALARISSPECIFICATIES PER EMAIL

Wist u dat het (zonder extra kosten) mogelijk is om uw werknemers rechtstreeks de salarisspecificaties per email te laten ontvangen? Uiteraard blijft u zelf een kopie krijgen. Door rechtstreeks verspreiden voorkomt u dat u vergeet een exemplaar aan uw werknemers te verstrekken. Wilt u hierover meer informatie, neem dan contact met ons op.

WET WERK EN ZEKERHEID: DE WIJZIGINGEN PER 1 JANUARI 2016

De wijzigingen per 1 januari 2016 hebben betrekking op de werkloosheidswet (WW).
De maximale duur van de WW-uitkering wordt in drie jaar stap voor stap verlaagd van 36 maanden naar 24 maanden. Vanaf 1 januari 2019 is de maximale WW-uitkering dan 24 maanden. De hoogte van de uitkering blijft wel gelijk. De opbouw van de WW-uitkering blijft afhankelijk van het arbeidsverleden. Per 1 januari 2016 geldt dat werknemers gedurende de eerste 10 jaar per gewerkt jaar 1 maand WW-recht opbouwen. Daarna is de opbouw een halve maand WW-recht per gewerkt jaar.

WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES (WAS) PER 1 JANUARI 2016

Door de invoering van de WAS moet u vanaf 1 januari 2016 rekening houden met de volgende nieuwe maatregelen:

 • Werknemers krijgen het volledige wettelijke netto minimumloon (WML) waarop zij recht hebben uitbetaald. Er mogen geen inhoudingen en verrekeningen op het netto WML plaatsvinden.
 • De loonstroken moeten transparanter worden. Eventuele onkostenvergoedingen en waarvoor deze zijn bedoeld moeten apart op de salarisspecificatie aangegeven worden.
 • Het netto WML moet giraal worden overgemaakt. Voor de uitbetaling van het eventuele loon boven het WML, o.a. overuren en vakantietoeslag kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt.

Het salaris moet giraal per bank worden overgemaakt. Op de salarisspecificatie mag niet meer worden vermeld dat het salaris per kas wordt uitbetaald. Daarom verzoeken wij u ervoor te zorgen dat wij in het bezit zijn van de IBAN nummers van al uw werknemers. Als voordeel komt daarbij dat u dan gebruik kunt maken van een SEPA bestand. U kunt dit bestand inlezen in uw bankprogramma. Wilt u hierover meer informatie dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

WERKEN NA AOW GERECHTIGDE LEEFTIJD

Per 1 januari 2016 wordt het voor de werkgever aantrekkelijker om AOW-gerechtigde werknemers (doorwerkers) in dienst te nemen of langer in dienst te houden. De nieuwe wetgevingen geven de volgende voordelen:

 • De opzegtermijn van een arbeidsovereenkomst wordt verkort naar een maand;
 • Indien een doorwerker ziek wordt, geldt een doorbetalingsplicht van 13 weken in plaats van 2 jaar;
 • In geval van ziekte van de doorwerker geldt een opzegverbod van 13 weken in plaats van 2 jaar;
 • Voor de werkgever gelden minder re-integratieverplichtingen;
 • Een doorwerker heeft minimaal recht op het minimumloon;
 • Zowel de werkgever als de doorwerker hoeven geen premie werknemersverzekeringen af te dragen;
 • Er hoeft geen transitievergoeding te worden betaald bij ontslag;
 • De werkgever kan maximaal 6 opeenvolgende contracten in vier jaar aanbieden.

IS ER NOG RUIMTE VOOR EEN KERSTPAKKET DIT JAAR?

De werkgever mag onbelast verstrekkingen en vergoedingen geven als het totaalbedrag maar onder de 1,2% van het totale fiscale loon blijft. Dit is de vrije ruimte. In de werkkostenregeling mogen o.a. de kerstpakketten worden ondergebracht in deze vrije ruimte. Komt het bedrag van alle vergoedingen boven deze grens, dan moet er over dat extra bedrag 80% belasting worden betaald. De waarde van de kerstpakketten bedraagt de inkoopfactuur inclusief de BTW. De enige voorwaarde waar wel rekening mee moet worden gehouden is de gebruikelijkheidstoets. Deze toets schrijft voor dat de uitgave niet meer dan 30% mag afwijken van soortgelijke uitgaves in het bedrijf of branche. Door te inventariseren hoeveel vrije ruimte u over heeft, weet u waar u staat en heeft u nog tot 31 december de mogelijkheid om bij te sturen.

VERKLARING ARBEIDSRELATIE (VAR) 2014/2015 GELDIG TOT 1 APRIL 2016

De belastingdienst meldt dat de VAR voor 2014 of 2015 geldig blijft totdat het werken met modelovereenkomsten (de vervanging van de VAR) wordt ingevoerd. Deze invoeringsdatum wordt waarschijnlijk verschoven naar 1 april 2016. Uiteraard is de VAR alleen geldig als u dezelfde werkzaamheden uitvoert. Verandert het werk, of de omstandigheden en de voorwaarden waaronder er wordt gewerkt dan moet er wel een nieuwe VAR worden aangevraagd.

BRUTO MINIMUMLOON PER 1 JANUARI 2016

Het bruto minimum(jeugd)loon per 1 januari 2016 bedraagt bij een voltijddienstbetrekking:

Leeftijd | per maand | per week
23 jaar en ouder | € 1.524,60 | € 351,85
22 jaar | € 1.295,90 | € 299,05
21 jaar | € 1.105,35 | € 255,10
20 jaar | € 937,65 | € 216,40
19 jaar | € 800,40 | € 184,70
18 jaar | € 693,70 | € 160,10
17 jaar | € 602,20 | € 139,00
16 jaar | € 526,00 | € 121,40
15 jaar | € 457,40 | € 105,55

Liever in PDF-versie bekijken?

Download de PDF