English Solliciteer naar meer

Subsidieregelingen groen-economisch herstel: investeren en samenwerken

12/1/2022

Vanaf 20 december 2021 tot en met 14 februari 2022 zijn er eenmalig twee landelijke subsidieregelingen beschikbaar gekomen vanuit het Economisch Herstelfonds (EHF): ‘Investeren in groen-economisch herstel’ en ‘Samenwerken aan groen-economisch herstel’. Met deze subsidies kunt u uw landbouwbedrijf voorbereiden op de toekomst.

Let op: u mag nog geen investeringsverplichtingen aangaan vóórdat u de subsidie hebt aangevraagd.

Investeren in groen-economisch herstel

Investeringsbedrag
Voor de subsidieregeling “Investeren in groen-economisch herstel” komt een bedrag beschikbaar van ruim 35 miljoen euro. U kunt subsidie ontvangen voor 60 procent van uw investeringsbedrag. Het subsidiebedrag bedraagt minimaal 25.000 euro en maximaal 150.000 euro. Dit betekent dat investeringskosten minimaal 41.667 euro moeten bedragen. Jonge landbouwers kunnen bovenop de 60 procent subsidie nog eens 15 procent extra subsidie krijgen.

Investeringscategorieën
Wilt u aanspraak maken op deze subsidie? Dan moet uw investering onder een van de volgende vijf categorieën vallen:

 1. Precisielandbouw en Smart farming
  o.a. precisiebemesting, -beregening, -gewasbescherming, variabel zaaien en poten;
 2. Digitalisering
  o.a. digitale voorziening weidegang en monitoren van vruchtbaarheid en gezondheid, robotisering duurzame bestrijding en akker- en weidevogels;
 3. Water, droogte, verzilting
  o.a. materieel voor vermindering perceelafspoeling, peilgestuurde drainage, waterbeheervoorzieningen, ondergrondse waterberging en bovengrondse wateropvang;
 4. Duurzame bedrijfsvoering
  o.a. elektrische voertuigen of met waterstof aangedreven, mestvergistingsinstallaties (alleen energie voor zover ten behoeve van eigen onderneming), mestopslag en mestaanwending, mestscheiding, aanpassen huisvesting, klimaatbestendige fruitteelt;
 5. Natuurinclusieve landbouw en Kringlooplandbouw
  o.a. vergistingsinstallaties (alleen energie voor zover ten behoeve van eigen onderneming), mengteelten zoals strokenteelt, vermindering bodemverdichting, zaaimachines of zaaimachine aanpassing voor vanggewassen, verwerken enkelvoudig krachtvoer, verwerken van organisch restmateriaal, voorziening voor weidegang.

Per categorie is er een lijst bekend gemaakt met specifieke investeringen en voorwaarden. Wilt u weten of uw investering in aanmerking komt voor de subsidie, bekijk deze lijst dan op de website van de RVO.

Van het minimale subsidiebedrag van 25.000 euro mag worden afgeweken als de investering op de shortlist (zie website RVO) staat. Dan is de subsidie een vast bedrag. Een andere uitzondering is als u investeert in een waterbassin voor hemelwateropvang. Het subsidiebedrag wordt bepaald in uw subsidieaanvraag.

Een aantal voorbeelden van investeringen op de lijst:

 • Duurzame spuitmachine
 • Elektrische heftruck
 • Ecoploeg
 • Voerrobot
 • Zaaimachine
 • Mestopslag
 • GPS-apparatuur
 • Potstal
 • Mechanische onkruidbestrijding
 • Mestverspreider

Voor elke categorie is een budget van 7,1 miljoen euro beschikbaar. Zijn er voor een categorie meer of minder aanvragen? Dan wordt er mogelijk budget herverdeeld tussen de categorieën.

U kunt per bedrijf voor maximaal twee concrete investeringen een aanvraag indienen.

Het kan zijn dat er onvoldoende budget is om alle subsidieaanvragen te honoreren. In dat geval worden de aanvragen niet gerangschikt op volgorde van binnenkomst, maar op de duurzaamheidsscore die gekoppeld is aan iedere investering. De duurzaamste investeringen worden namelijk als eerste beschikt. Wordt er voor twee investeringen subsidie aangevraagd, dan wordt het gemiddelde aantal punten aangehouden voor de rangschikking.

Jonge landbouwers
Jonge landbouwers kunnen dus extra subsidie krijgen. De voorwaarden hiervoor zijn als volgt:

 • U bent bij het indienen van de subsidie jonger dan 41 jaar.
 • U bent (eventueel samen met anderen) bedrijfshoofd van een landbouwbedrijf.
 • U bent voor het eerst bedrijfshoofd van een landbouwbedrijf.
 • De investering is bedoeld voor gebruik op het landbouwbedrijf waarvoor de subsidie is aangevraagd.
 • U moet minimaal een blokkerende zeggenschap hebben over ondernemingsbeslissingen met een financieel belang van 25.000 euro of meer.

Aanvraag

Om de subsidie te kunnen aanvragen mag u nog geen investeringsverplichtingen zijn aangegaan. De investering moet binnen twee jaar na de subsidieverlening zijn afgerond.

Bij de aanvraag moeten de volgende stukken worden aangeleverd:

 • KvK-nummer van het landbouwbedrijf;
 • offerte voor de investering(en);
 • eventuele bewijsstukken voor de investeringen, deze staan vermeld in de investeringslijsten. U kunt hierbij denken aan vergunningen.

Bent u jonge landbouwer en wilt u gebruik maken van de 15 procent extra subsidie dan moet u ook de oprichtingsakte van uw bedrijf meesturen.

Samenwerken aan groen-economisch herstel

Heeft u een goed idee voor een toekomstbestendige landbouw en wilt u dit samen met anderen uitwerken? Dan kunt u ook hiervoor subsidie aanvragen.

Voor deze subsidieregeling is er een vijftal projectcategorieën:

 1. Duurzame toegevoegde waardeketen
 2. Innovatieve digitalisering
 3. Gebiedsgerichte pilots
  1. Duurzaam verdienmodel voor een bepaald gebied
  2. Vastlegging van koolstof in de bodem als verdienmodel in een bepaald gebied
 4. Sectorale initiatieven
 5. Samenwerking voor maatregelen die de uitstoot van ammoniak beperken

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de subsidiabele kosten, maar minimaal 100.000 euro en maximaal 500.000 euro. Wilt u subsidie aanvragen voor gebiedsgerichte pilots dan bedraagt het subsidiebedrag minimaal 300.000 euro en maximaal 2.000.000 euro.

De aanvragen worden gerangschikt op basis van effectiviteit, haalbaarheid, efficiëntie van uitvoering en mate van innovatie.

Voor de aanvraag moet er een projectplan worden geschreven dat een beschrijving geeft van:

 • de te verwachten resultaten
 • activiteiten voor de kennis verspreiding van de resultaten
 • mogelijke risico’s en randvoorwaarden van het project
 • mogelijke negatieve omgevingseffecten

Het project dient uiterlijk eind december 2024 afgerond te zijn.

Aanvragen van de subsidies

Beide subsidies kunnen via mijn.rvo aangevraagd worden. Om de aanvraag te kunnen indienen is er minimaal eHerkenning niveau 2+ nodig. Of u heeft een machtiging afgegeven voor RVO-diensten op niveau 2+. Wilt u als jonge landbouwer de subsidies aanvragen dan moet dit met DigiD.

Van Velzen ondersteunt u

Heeft u duurzame investeringsplannen en wilt u graag gebruikmaken van deze subsidieregeling? Neem dan contact op met uw relatiebeheerder bij van Velzen accountants & adviseurs om u te ondersteunen bij een subsidieaanvraag.

 

 

Bron: Wed, 12 Jan 2022 17:27:46 +0100