Privacyverklaring

VanVelzen

VanVelzen, gevestigd aan Wasbeeklaan 3 2361 HG Warmond, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.vanvelzenaa.nl
Wasbeeklaan 3
2361 HG Warmond
0713012400

Persoonsgegevens die wij verwerken

VanVelzen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Financiële gegevens, zowel zakelijk als privé
 • Gegevens ID-bewijs (in verband met de Wwft)

Het kan zijn dat wij persoonsgegevens van u verwerken die zijn verstrekt door één van onze cliënten ten behoeve van dienstverlening die wij voor hun verrichten. In dat geval treden wij in sommige gevallen op als verwerker en hebben wij met onze cliënt een verwerkersovereenkomst afgesloten. Voor meer informatie over onder andere de soort gegevens die wij verwerken en genomen beveiligingsmaatregelen kunt u contact met ons opnemen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

VanVelzen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • burgerservicenummer (BSN)
   

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

VanVelzen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om diensten aan u te kunnen verlenen en daarover met u te corresponderen.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief of uitnodigen voor een bijeenkomst
   

Geautomatiseerde besluitvorming

VanVelzen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

VanVelzen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

VanVelzen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. van Velzen accountants & adviseurs blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

VanVelzen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door van Velzen accountants & adviseurs en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vanvelzenaa.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. van Velzen accountants & adviseurs wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VanVelzen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via uw contactpersoon of via info@vanvelzenaa.nl.